TalonEurope

สวิส อเลิท์ซ กลาเซียร์ แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน

 • Tour Code: 01002
 • ระยะเวลา 2 วัน
 • ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ผู้เดินทางสูงสุด 15 ท่าน
 • ช่วงเดินทาง 16 APR – 9 JUN 2023

จุดหมายปลายทาง

 • ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว

 • Bettmeralp
 • Aletsch Glacier
 • The Multimedia “Glacier World Bettmerhorn”
 • Panorama restaurant Bettmerhorn

แพ็คเกจนี้เหมาะกับใคร

 • แพ็คเกจทัวร์ยุโรป คู่รัก ฮันนีมูน
 • แพ็คเกจทัวร์ยุโรปกับครอบครัว

ไฮไลท์แพ็คเกจทัวร์

SWISS ALETSCH GLACIER PACKAGE แพคเกจเที่ยวสวิสแบบอิสระ 2 วัน 1 คืน
อิสระนั่งกระเช้าเที่ยวชมธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ พักหมู่บ้าน Bettmeralp หมู่บ้านปลอดรถยนต์ในบรรยากาศสุดชิล

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

DAY 1 : Bettmeralp

15.28 น. ให้ท่านเดินทางถึงสถานีรถไฟ Betten
15.50 น. จากนั้นให้ท่านนั่งกระเช้าจากสถานี Betten Talstation ไปยังสถานี Bettmeralp
16.00 น. ท่านเดินทางถึงสถานี Bettmeralp

สำหรับ Bettmeralp นอกจากจะเป็นสถานีแล้วยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักตั้งอยู่บนภูเขาท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สบายตา เป็นทางผ่านให้ท่านได้ไปเยือนแหล่งมรดกโลกอย่าง Alestsch Glacier หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ และมลภาวะ หากในวันที่อากาศดีๆ ก็สามารถที่จะมองเห็นเขาชื่อดังอย่าง Matterhorn ได้เลย
ให้ท่านใช้บริการขนส่งกระเป๋า ณ สถานี Bettmeralp ไปยังโรงแรมที่พัก

จากนั้นให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศระหว่างทางก่อนเข้าสู่ที่พัก
16.30 น. ให้ท่านทำการ Check-in เข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู 4 Course

*****************************************************

DAY 2 : Bettmerhorn View Point

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเมนู Hot American
10.00 น. ให้ท่านทำการ Check-Out ออกจากโรงแรมที่พัก และฝากกระเป๋าไว้ จากนั้นให้ท่านเดินไปยังสถานีกระเช้า Bettmerhorn เพื่อขึ้นกระเช้าไปสู่จุด

ชมวิวอเล็ทซ์ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

10.45 น. ท่านเดินทางถึงสถานี Bettmerhorn ตรงนี้มีร้านอาหารให้นั่งดื่มกาแฟดูวิวสวยๆ ได้ด้วย จากนั้นก็สามารถเดินไปเที่ยวชม Aletsch Glacier ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 23 กิโลเมตรกินพื้นที่ตั้งแต่ Jungfrau มาจนถึง Valias ช่วงที่มีความหนาที่สุดของธารน้ำแข็งคือ ลึกประมาณ 900 เมตรเลยทีเดียว และเข้าชมนิทรรศการ The Multimedia “Glacier World Bettmerhorn” ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Panorama restaurant Bettmerhorn บริการท่านด้วยเมนู 3 Course
หลังอาหารกลางวันอิสระให้ท่านได้เก็บบรรยากาศ จากนั้นนั่งกระเช้ากลับไปยังสถานี Bettmeralp เพื่อไปรับกระเป๋าและออกเดินทางไปยังจุดหมายต่อไป

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักรวม 1 คืน ณ Bettmeralp พร้อมอาหารเช้าตามรายการระบุ
 • ค่าตั๋วกระเช้าขึ้น-ลง Betten>Bettmeralp // Bettmeralp-Bettmerhorn-Bettmeralp
 • ค่าบริการขนส่งกระเป๋าจาก Bettmeralp ไปยังโรงแรมที่พัก
 • ค่าเข้าชมนิทรรศการ The Multimedia exhibition “Glacier World Bettmerhorn”
 • ค่าอาหารกลางวันค่ำ 4 Course ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าอาหารกลางวันกลางวัน 3 Course ณ ภัตตาคาร Panorama restaurant Bettmerhorn

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิสเซอร์แลนด์
 • ค่าตั๋ว Swiss Travel Pass
 • ค่าตั๋วรถไฟและยานพาหนะเดินทางต่างๆ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์นำเที่ยว (เป็นแพคเกจอิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี ขอนำเสนอราคาใหม่)
 • ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์ และข้อมูลสำคัญ

 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
 2. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 4. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
 5. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

Send listing report

You already reported this listing

This is private and won't be shared with the owner.

Appointments

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites

Application Form

Claim Business

Share